Voorwaarden

Servicevoorwaarden

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED

Onze onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die we sluiten met consumenten op basis van bestellingen via onze online shop op weingut-friderichs.myshopify.com .

§ 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

(1) De goederenaanbiedingen die in onze onlineshop worden gepresenteerd, zijn vrijblijvend en geen aanbiedingen in juridische zin. Door op de knop"Toevoegen aan winkelwagen"te klikken, kan de klant de betreffende goederen in de virtuele winkelwagen plaatsen. Dit proces is niet bindend en vormt geen contractaanbieding Voordat u een bestelling plaatst, wordt de inhoud van de bestelling inclusief de klantgegevens samengevat op een overzichtspagina. De klant kan daar alle bestelgegevens corrigeren met behulp van de verstrekte wijzigingsvelden. Door op de knop"Kopen"te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de klant een automatisch gegenereerde e-mail van ons, die bevestigt dat we de bestelling hebben ontvangen en de details ervan geeft (bevestiging van ontvangst). Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van het contract in, een contract komt pas tot stand wanneer een orderbevestiging wordt verzonden of de goederen worden geleverd.

(2) De algemene voorwaarden kunnen vóór het bestellen worden bekeken via de snelle link in de voettekst van de winkel. De contractuele bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden, worden uiterlijk bij levering van de goederen schriftelijk aan de klant verstrekt na het plaatsen van zijn bestelling.

(3) De klant verzekert dat alle door hem verstrekte informatie bij het bestellen of registreren in de online winkel (bijv. Naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, enz.) Waarheidsgetrouw is. Wijzigingen dienen onverwijld aan ons te worden meegedeeld.

(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.

(5) Wij leveren onze goederen alleen aan klanten binnen Duitsland. Heb je een adres binnen de EU maar buiten Duitsland? We willen u vragen om een aanvraag te sturen naar info@weingut-friderichs.de voor individuele verduidelijking van de verzending per post.

§ 3 PRIJZEN, VERZENDKOSTEN

(1) De prijzen vermeld in onze online shop zijn in EURO en inclusief de wettelijke omzetbelasting en mousserende wijnbelasting.

(2) Verzending is voor rekening van de klant. Een overzicht van de verzendmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende verzendkosten vindt u onder de link Verzenden . De verzendkosten worden ook aan de klant getoond op de overzichtspagina voordat de bestelling wordt geplaatst.

§ 4 BETALING

(1) Het betalen vindt in principe plaats naar keuze van de klant door middel van vooruitbetaling, creditcard, PayPal, directe overschrijving of Klarna-factuur.

(2) De klant heeft alleen recht op verrekening met vorderingen die door ons niet worden betwist of die wettelijk tegen ons zijn gevestigd. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

(3) Indien de nakoming van de betalingsaanvragen van Weingut-Friderichs.myshopify.com door de klant in gevaar is omdat de verslechtering van zijn financiële situatie is opgetreden of bekend is geworden na het sluiten van het contract, kan Weingut-Friderichs.myshopify.com vooruitbetaling of onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen eisen. goederen die nog niet zijn geleverd tegenhouden of stoppen met werken aan lopende bestellingen. Weingut-Friderichs.myshopify.com heeft deze rechten ook als de klant ondanks een aanmaning op grond van verzuim niet betaalt. In geval van wanbetaling is een vertragingsrente verschuldigd van 5% per jaar boven de respectieve basisrentevoet van de ECB. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat er sprake zal zijn van verdere schade veroorzaakt door verzuim.

§ 5 LEVERING

Als een besteld artikel niet beschikbaar is, hebben we het recht om de overeenkomst te herroepen. In dit geval zullen we de klant onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en eventuele reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen of een alternatief product voorstellen en, met toestemming van de klant, dit ter vervanging aan de bestelling toevoegen.

§ 6 HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (Weingut Friderichs, Moselweinstr.46, 56820 Senheim, telefoon:+49 (0) 2673/4320, e-mail:info@weingut-friderichs.de) (bijv. een brief verzonden per post of een e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor onderstaand voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract

Wijnmakerij Friderichs
Moselweinstrasse 46
D-56820 Senheim

om te worden teruggegeven of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren. In ons bedrijf betekent dit dat reeds geopende flessen niet uit de handel kunnen worden genomen.

EINDE HERROEPING

§ 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

(2) Toegang door derden tot de voorbehouden goederen moet door de klant onmiddellijk na bekendmaking aan ons worden gemeld.

§ 8 Beschrijving van de goederen, informatie over het wijnjaar

Het is mogelijk dat de wijnen die op Weingut-Friderichs.myshopify.com worden getoond niet altijd overeenkomen met de momenteel beschikbare jaargangen. Voor het zeldzame scenario dat een vintage niet up-to-date of uitverkocht is, behouden wij ons hierbij uitdrukkelijk het recht voor om het betreffende volgende jaar te leveren, op voorwaarde dat er geen prijswijziging is. Indien u deze procedure niet wenst, vermeld dit dan in het veld voor aparte opmerkingen op het bestelformulier.

§ 9 RECHTEN VAN GEBREKEN

(1) Alle garantieclaims met betrekking tot onze productgroepen volgens § 437ff BGB vervallen binnen 2 jaar na levering.

(2) Omdat de kwaliteit van de wijn snel kan worden beïnvloed door externe factoren - zoals onjuiste opslag - accepteren we alleen klachten van onze klanten binnen de termijnen van ons annuleringsbeleid (§ 6). Gebreken bij een deel van de levering kunnen niet leiden tot klachten over de gehele levering. weingut-friderichs.myshopify.com heeft het recht te kiezen voor vervanging of reparatie. Aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door gebreken is uitgesloten, tenzij weingut-friderichs.myshopify.com zich schuldig maakt aan opzet of grove schuld (zie § 9).

§ 10 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

Voor onze aansprakelijkheid voor schade gelden de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, ongeacht de overige wettelijke aanspraken.

(1) We zijn aansprakelijk als we ons schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid. Wij zijn alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in geval van niet-nakoming van een verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichting). Bovendien is aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ongeacht de grond voor de claim, inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid bij het sluiten van het contract, uitgesloten.

(2) Als we volgens. Paragraaf 1 zijn aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, onze aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die we normaal gesproken te verwachten hadden op basis van de omstandigheden die bekend waren op het moment dat het contract werd gesloten.

(3) De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen zijn niet van toepassing als we een garantie hebben aangenomen voor de kwaliteit van de goederen, noch voor schade die moet worden vergoed onder de Productaansprakelijkheidswet, noch voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, noch voor juridische claims.

(4) De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen gelden ook ten gunste van onze werknemers, plaatsvervangende agenten en andere derden die we gebruiken om het contract na te komen.

§ 11 Bescherming van minderjarigen

Wij verkopen geen alcohol aan mensen die de wettelijke leeftijd voor het betreffende alcoholische product nog niet hebben bereikt. Voor de sterke dranken die wij aanbieden, moeten kopers 18 jaar of ouder zijn. Bij verdenking behouden wij ons het recht voor om identificatie te vragen.

§ 12 zakelijke klanten

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op zakelijke klanten, zij het in gedeeltelijk gewijzigde vorm. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Paragraaf 4 blijft ongewijzigd, maar zakelijke klanten moeten een vertragingsrente betalen van 9% per jaar boven de basisrente van de ECB.

  • Er zijn geen voorschriften voor consumentenbescherming voor zakelijke klanten. Dit omvat in het bijzonder het herroepingsrecht zoals vermeld in paragraaf 6.

§13 Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr .

VOORBEELD HERROEPINGSFORMULIER

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan [de naam, het adres en eventueel het faxnummer en het e-mailadres van de ondernemer moeten door de ondernemer worden ingevoerd]:

- Ik/wij (*) herroep/herroep hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.